April 2004

1(2)

STADGAR FÖR ONSDAGSKLUBBEN

Paragraf 1.

ÄNDAMÅL

Onsdagsklubben är en organisation för veteraner inom socialdemokratin och är ansluten till Stockholms Arbetarekommun. Klubben har till uppgift att ordna möten där politiska, fackliga, kulturella och i övrigt aktuella frågor behandlas och ställs under debatt. Genom sin programverksamhet vill klubben både ge och information om tidens olika samhällsproblem. Studier, utfärder och samkväm ingår också i klubbens verksamhet.

Paragraf 2.

MEDLEMSKAP

Medlem skall dela socialdemokratins politiska grundvärderingar och allmänna inriktning.

Ansökan om medlemskap ställs till styrelsen, som till- eller avstyrker. Ordinarie månadsmöte fattar sedan beslut.

Paragraf 3.

MÅNADSMÖTEN

Ordinarie månadsmöten hålls, om inte särskilda skäl föreligger, tredje onsdagen i månaden. Styrelsen svarar för kallelse till mötena. Medlem äger rätt att inbjuda gäster till månadsmöte, samkväm eller utfärd.

Paragraf 4.

STYRELSE

Onsdagsklubben har en styrelse, vars uppgift är att leda verksamheten i överensstämmelse med dessa stadgar. Styrelsen består av minst sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Ordförande, kassör och studieorganisatör väljs särskilt. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare och eventuellt andra befattningshavare.

Paragraf 5.

REVISION

Klubben räkenskaper och verksamhet i övrigt granskas av två revisorer. Minst en ersättare väljs av årsmötet.

2(2)

Paragraf 6.

ÅRSMÖTET

årsmötet ska styrelsens och revisorernas berättelser behandlas och beslut om ansvarsfrihet fattas. Kallelse till årsmötet ska vara utfärdad minst 10 dagar före mötets hållande. Förutom val av styrelse och revisorer ska årsmötet utse valberedning samt ombud till Stockholms Arbetarekommuns representantskap. Årsmötet kan efter förslag av styrelsen utse exempelvis studie-, rese- och programkommittéer. Årsmötet hålls före mars månads utgång. Endast närvarande medlemmar har rösträtt. Alla val och beslut på månads- och

årsmöten genomförs med enkel majoritet.

Paragraf 7.

ÅRSAVGIFTEN

Novembermötet fastställer årsavgiftens storlek. Styrelsen lägger förslag om avgiftens storlek.

Paragraf 8.

MOTIONER

Motioner till årsmötet ska avfattas skriftligen och vara styrelsen tillhanda 14 dagar före årsmötets hållande.

Paragraf 9.

STADGEÄNDRINGAR

Ändring av klubbens stadgar sker genom beslut på årsmötet. Ändringar sker efter förslag från styrelsen eller efter motion av medlem.

Paragraf 10.

KLUBBENS UPPLÖSNING

Beslut om klubbens upplösning fattas på årsmötet. Ifall att beslut om klubbens upplösning fattas, tillfaller klubbens eventuella tillgångar Stockholms Arbetarekommun.